[Rigol DSA-815TG] Chỉnh sửa, lưu lại các hiệu chình của máy Phân tích phổ DSA

  • 14/09/2019
  • 302

Ghi chú này trình bày các bước để tạo, lưu và gọi lại các yếu tố hiệu chỉnh trên Sê-ri DSA800 theo cách thủ công.

Mt s ng dng yêu cu điu chnh biên đ được hin th đ tính toán chính xác tn tht trong cáp, đt được b khuếch đi / ăng ten và các thành phn mch khác.

Hiu chnh , thay đi giá trị đã cài đặt (th công):
1. Nhn AMP> Mũi tên xung> Chnh sa


2. Chn Ăng ten, Cáp, Khác hoc Người dùng. Các nhãn này lưu tr tm thi (d bay hơi) ca giá tr hiu chnh mà bn đang nhp.
3. Nhn Chnh sa và s dng bàn phím đ nhp đim hiu chnh và biên đ bao ph di tn quan tâm. Bn có th nhp nhiu đim đ to cu hình hiu chnh cho mt ăng-ten, cáp, cài đt khác hoc cài đt người dùng c th.

4. Nhn mũi tên lùi đ quay li mt menu.


5. Kích hot Bng hiu chnh bng cách nhn Corr Table ON. Xác nhn các sa cha là các giá tr thích hp được nhp trên.

Hình 1: Bng hiu chnh được kích hot. Trong ví d này, có hai đim được đt đ hin th mc hiu chnh -40dB t 0Hz đến 1GHz.


Lưu tr H s hiu chnh:
1. Khi bn đã to cu hình chnh sa cho thành phn (ăng ten, cáp, v.v.), hãy nhn Lưu tr
HINTS: Thay đi loi tp thành ĐÚNG đ xem các tp sa.
• Đm bo bn đã s dng la chn Dir (thư mc) đ chn đĩa Local (: D) hoc đĩa di đng (: E).

• Sau khi bn đã chn mt đĩa, hãy thay đi Trình duyt thành Tp đ chn và m v trí tp hoc chn ghi đè lên tp hin có.

• Đt mt du hiu ca loi hiu chnh trong tên tp. Cài đt ăng-ten 1, ăng-ten 1, cho đến khi cài đt cáp 1, v.v ... Điu này s giúp vic thu hi tp d dàng hơn trong tương lai.

Hình 2: Màn hình lưu tr cho DSA. Lưu ý đĩa cc b được chn (Phía bên tay trái) là tp chnh sa đu tiên được hin th. Loi b lc được đt thành Correction.
Các tp sa li chm dt trong * .cbl.
2. Nhn Save và nhp tên bng bàn phím.
• Khi bn nhn mt s, ví d 3 s 3, các ch cái dưới s đó s xut hin. Ba 3 3 có d, e và f. Nhn phím 3 ln na s chuyn con tr được tô sáng t d sang e. Nhn mt ln na, và nó s đi t e đến f.

• Bn có th chn viết hoa ch cái bng cách bm phím 1 1

• Nhn phím +/- 'đ chuyn đi gia tiếng Trung, bng ch cái tiếng Anh và s.

3. Nhn OK đ lưu tp.
GHI CHÚ: Các giá tr hiu chnh được lưu tr dưới nhãn được s dng đ to chúng. Ví d: nếu bn to mt h s hiu chnh ăng-ten và lưu tr nó, nó s được đt dưới ăng-ten khi bn gi li nó.

To h s hiu chnh (theo chương trình):
Bn cũng có th lp trình và kích hot các tp sa li bng cách s dng các bước sau:

1. Xây dng bng sa li bng cách gi lnh ::

CORR: CSET : DATA , , {, , }

Trong đó = V
trí b nh trong (0-9 ) cho tp
= Tn s tính bng Hz
= Giá tr hiu chnh

2. Đ bt bng hiu chnh, hãy gi

:: CORR: CSET ON

3. Đ
lưu bng hiu chnh, hãy gi

:: MMEM: STOR: CORR ,

Trong đó = ANT | CABL | OTH | USER

4. D
ưới đây là ví d v vic to h s hiu chnh -10dB t 1Hz đến 1GHz và lưu tr tp trên DSA815.

Các lnh đã được gi bng UltraSigma SCPI Panel Control.


Bn có th bt bng theo cách th công bng cách nhn AMPT> Mũi tên xung đến trang 2> Chnh sa và chn tp chnh sa thích hp t b nh Gi li h s hiu chnh:
1. Nhn Lưu tr
LƯU Ý: Lp USB nếu các yếu t hiu chnh được lưu tr bên ngoài.
1. Chn B lc loi tp thành Chnh sa đ ch hin th các tp sa (* .cbl)
2. Chn thư mc trình duyt thích hp (DIR) đ xác đnh v trí tp
3. Thay đi trình duyt thành TP_TIN và chn tp chnh sa quan tâm

GHI CHÚ: Tên tp s được tô sáng khi được chn!
Nếu tên tp không được tô sáng, bn s cn chn nó bng Trình duyt> Tp.
4. Nhn mũi tên xung đ đến trang Menu lưu tr 2/3.
5. Nhn Recall đ gi li tp tin.
6. Đ xác nhn hiu chnh, hãy bt bng hiu chnh và hiu chnh
• Nhn AMPT> Mũi tên xung> Chnh sa
• Chn h s hiu chnh (ăng ten, cáp, loi khác, người dùng)
• Bt h s hiu chnh bng cách nhn Correction> Bt
• Bt bng hiu chnh bng cách nhn Bng chính xác> Bt
LƯU Ý: Các giá tr hiu chnh được lưu tr dưới nhãn được s dng đ to chúng. Ví d: nếu bn to mt h s hiu chnh ăng-ten và lưu tr nó, nó s được đt dưới ăng-ten khi bn gi li nó.

Bài viết khác