[Rigol DSA-815TG] Đo VSWR (tỷ số sóng đứng) bằng Máy phân tích phổ

  • 14/09/2019
  • 295

Mục đích của tài liệu này là cung cấp hướng dẫn từng bước về việc đo VSWR (Tỷ số sóng đứng) của một thành phần RF thụ động. VSWR có thể được sử dụng để đánh giá chất lượng kết hợp trở kháng cho cáp và các thiết bị thụ động khác. Nó cũng chủ yếu được sử dụng để xác định hiệu quả của ăng-ten để phát ra năng lượng. Một hệ thống ăng-ten / cáp được kết hợp hoàn hảo sẽ có VSWR = 1. Trong thực tế, các VSWR thường nằm trong phạm vi 1.1 đến 1.2. VSWR cao hơn cho thấy mức độ không phù hợp trở kháng lớn hơn. Đối với người dùng ăng-ten, điều này cho thấy hiệu quả thấp hơn.

Thiết b: Đ đo VSWR, bn s cn nhng điu sau đây:
1. Dòng máy phân tích quang ph Rigol DSA-1000 vi tùy chn trình to theo dõi (TG).
2. B ghép hướng đng trc có khp tr kháng cho thành phn đang được th nghim.
3. Anten hoc thành phn khác đ kim tra.
4. Tr kháng khp cáp đng trc đ kết ni khp ni vi máy phát theo dõi. Tùy thuc vào thiết kế B ghép hướng, bn có th cn mt cáp hoc b chuyn đi khác đ kết ni nó vi DSA.

Các bước:

1. Làm sch tt c các đu ni bng tăm bông và IPA không có xơ. Đm bo loi b bt kỳ ô nhim, bi bn hoc mnh kim loi trong và xung quanh b mt giao phi.
2. Kết ni kết ni ghép ni RF (CPL) vi Đu vào RF ca DSA.
3. Kết ni cáp t đu ra TG trên bng mt trước ca DSA vi đu ra (OUT) ca b ghép.
GHI CHÚ: Đ đu vào (IN) ca khp ni m. Điu này s cung cp s phn chiếu 100% và được s dng đ gim thiu nh hưởng ca h thng cáp, b điu hp và khp ni.

4. Đnh cu hình di tn s DSA cho DUT bng cách nhn phím FREQ trên màn hình DSA và đt tn s Bt đu và Dng.
* Nhn FREQ> Bt đu Freq> S dng Bàn phím đ nhp tn s bt đu và chn đơn v.
* Nhn FREQ> Dng Freq> S dng Bàn phím đ nhp tn s dng và chn đơn v.

5. Chúng tôi có th sa li cho h thng cáp, b điu hp và hiu ng ghép bng cách lưu tr các điu kin mch m (không có DUT = Max Reflection) bng cách chun hóa thiết lp hin ti.
* Kích hot trình to theo dõi (Bm Ngun> Bt TG)
* Lưu tr tham chiếu đã chun hóa
(Nhn Ngun> Chun hóa> Tham chiếu Stor)
* Bt tham chiếu chun hóa (Chun hóa> Bt)

GHI CHÚ: Bn cũng có th xem theo dõi tham chiếu đã chun hóa bng cách bt Du vết tham chiếu.


6. Kết ni DUT quan tâm vi đu vào khp ni (IN).
7. Chn mt đim đánh du đ xác đnh v trí ca bn trên du vết. *  Nhn đánh du> Bình thường

8. Bn có th s dng bánh xe cun đ đánh du th công mc ti thiu hoc bn có th s dng chc năng Ti thiu ti đa đ t đng tìm đim thp nht trên du vết.
* Nhn Đnh> Tìm kiếmti thiu 9. Giá tr ti thiu được hin th trên DSA là mt tr li ca DUT. Ghi li giá tr này bng dB.

Tính toán: VSWR có th được tính bng cách sau
a = Mt mát tr li (dB)
r = H s phn x ca DUT
s = VSWR

r = 10 ^ (- 0,05 * a)
s = (1 + | r |) / (1- | r |)

Ví d
v ăng ten 800 MHz, chúng tôi có:

a = -26,22 dB
r = 10 ^ (- 0,05 * 26,22) = 10 ^ (- 1,31) = 0,05
s = (1 + 0,05) / (1-0,05) = 1,11

Bài viết khác