[Rigol DSA-815TG] Tính năng mặt nạ Pass / Fail có thể được thực hiện từ bảng điều khiển phía trước hoặc từ xa.

  • 14/09/2019
  • 360

Chúng tôi đã kết hợp một ứng dụng nhỏ bằng cách sử dụng Macro Excel 2010 giúp giảm bớt quá trình xây dựng và lưu mặt nạ vào DSA.

Yêu cu:

• PC chy Windows và Microsoft Excel phiên bn 2010 tr lên
• Công c thi gian chy VISA Quc gia (www.ni.com Tìm kiếm VISA Runtime và chn công c thi gian chy phù hp cho H điu hành ca bn)
• Bn sao ca tp 'PFMaskBUilder_DSA.xlsm' có th ti xung t tab phn mm ti đây:
http://www.rigolna.com/products/spectrum-analyzers/dsa800/dsa815-tg/
• Máy phân tích ph
Rigol DSA1000, 1000A hoc 800
• Cáp USB đ kết ni PC vi DSA

1. Kết ni DSA vi đường dây đin
2. Kết ni DSA vi PC điu khin bng USB
3. Chy chương trình, PF PFMaskBuilder_DSA.XLSM,
4. Nếu bn được kết ni qua USB, hãy nhn Tìm dng c nút và chn đa ch nhc c chính xác t trình đơn th xung, như hình bên dưới:


GHI CHÚ: Mt Rigol DSA được kết ni qua USB s có mt đa ch như dưới đây:

Bit USB0 :: 0x0400 :: 0x09C4 :: DSA1A124400151 :: INSTR,

5. Chn S dòng Pass / Fail. 2 là Gii hn trên và được s dng ph biến nht.
6. Chn tn s bt đu. Đây s là tn s thp nht được hin th trên DSA
7. Chn tn s dng. Điu này s đt tn s cao nht được hin th trên DSA
8. Nhp tn s (MHz) và Biên đ (dBm) cho mi đim trong cu hình đường gii hn.

Lưu ý: Bn s cn đt mt tn s bù nh cho mi đim tiếp tc. Ví d: nếu bn mun mt đường truyn đi t 30 MHz đến 300 MHz -10dbm, sau đó t 300 MHz đến 1GHz -20dBm, trang tính s ging như sau:


9. Nhn nút Thêm đường gii hn đ gi gii hn mi ti công c


10. Nhn nút Đt li dòng PF đ đt li dòng gii hn v 0dBm


11. Nhp tên tp và nút lưu tr tp đ lưu dòng gii hn vào b nh trong ca thiết b

Bài viết khác